• Zwroty, reklamacje, gwarancja

Formularz reklamacji - zwrotu do pobrania:

pdf-down-2.png   PDF               doc-down-2.png   DOC

REKLAMACJE:


1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient będący Konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt. 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@novahurt.pl


8. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem info@novahurt.pl

9. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres:
HURTOWNIA NOVAHURT ul. Sarnia 1, 15-509 Sobolewo, woj. podlaskie

10. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi lub 30 dni z tytułu gwarancji. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę. Kupujący powinien określić sposób złożenia reklamacji, w przeciwnym razie Sprzedawca przyjmuje reklamaję jako gwarancja producenta.

11. Każda nieautoryzowana ingerencja w konstrukcję lub samodzielna próba naprawy zakupionego w naszym sklepie produktu wiąże się ze świadomą utratą prawa do gwarancji.


12. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

ZWROTY:

Zwroty należy kierować na adres:
Poltrade Expert
ul. Sarnia 1
15-509 Sobolewo
info@novahurt.pl
tel. 782 700 094

1. Na zewnątrz paczki proszę umieścić kartkę A4 z opisem ZWROT lub REKLAMACJA. Do paczki należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu/reklamacji – to znacznie przyspieszy przekierowanie do odpowiedniego działu i rozpatrzenie

2. Termin na zwrot produktu to 30 dni - od daty Sprzedaży towaru - Data na paragonie / fakturze.

3. Podpis formularza jest wymagany do akceptacji zwrotu, oznacza zapoznanie się z treścią. Proszę dołączyć wypełniony formularz do paczki.

4. Produkt zwracany nie może być używany, uszkodzony, nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub być w stanie gorszym niż jak był doręczony.

5. Dowód sprzedaży musi być dołączony do przesyłki – oryginalny paragon (w przypadku faktury może być to kopia)

6. Prosimy o staranne zapakowanie produktu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas wysyłki w oryginalne opakowanie wraz z odpowiednimi przekładkami, zabezpieczeniami, jeżeli takie były zastosowane przy dostawie.

7. Koszty przesyłki powrotnej oraz nadawczej ponosi w całości kupujący - wyłączając przypadki gdy towar dojdzie uszkodzony lub inny niż zamówiony.

8. Czas zwrotu środków pieniężnych może trwać do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego produktu do siedziby firmy.

9. W przypadku, gdy produkt zwracany dotrze do nas uszkodzony - zwrot nie będzie akceptowany, a koszt wysyłki ponownej poniesie kupujący.

10. Jeżeli paczka będzie uszkodzona z zewnątrz podczas dostawy przez kuriera, nasz sklep odmówi odbioru przesyłki.

11. Zwrot nie jest akceptowany w przypadkach jeżeli produkt był kupiony z gamy towarów drugiego gatunku lub sekcji wyprzedażowej.

12. W przypadku gdy w ofercie handlowej nie były wyszczególnione koszty przesyłki, lub jest on wliczony w kwotę produktu podczas oferty internetowej - będzie on naliczany według stawek określonych przez firmę GLS.

13. Produkt powinien wrócić w oryginalnym opakowaniu, jeżeli będzie to inne opakowanie- zwrot będzie potrącony o koszt opakowania firmowego. Dotyczy to również sytuacji gdy opakowanie wróci zniszczone lub nie nadające się do ponownego wykorzystania i sprzedaży.

14. Jeżeli produkt zakupiony był na FAKTURĘ VAT - mogą zostać naliczone koszta podczas księgowania Korekty Faktury oraz listy polecone związane z potwierdzeniem odbioru.

15. Podanie danych nabywcy jest konieczne do procedury zwrotu i wypłaty środków pieniężnych.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Przypadki w których występuje odmowa przyjęcia zwrotu z powodów wymienionych w punktach 2,4,9 - będzie naliczany koszt manipulacji paczką, towarem, ponownym pakowaniem i wysyłką.

18. Opis i powód zwrotu nie jest wymagany, ale doceniamy chęć podania przyczyny zwrotu, aby poprawiać jakość naszych usług i produktów.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:
a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usługi lub rzeczy;
i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Towar zwrócony bez akceptacji przyjęcia przetrzymywany jest przez okres 90 dni, po tym czasie będzie utylizowany.

Warunki oraz okresy gwarancji:

Gwarancja 2 lata:
na metalową konstrukcję, stelaż, podstawę i mechanizm oparcia

Gwarancja 1 rok:
na tapicerkę, koła, siłownik oraz mechanizm tilt

Wyłączenia gwarancji:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
normalnego zużycia części takich jak: koła, mechanizmy, tapicerka, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne które muszą być zgłoszone natychmiast po ich wykryciu
modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji
uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
uszkodzeń wynikających z narażenia na działanie szkodliwych warunków takich jak wysoka temperatura, wilgoć, kontakt ze środkami chemicznymi oraz tłuszczami.
uszkodzeń połączeń gwintowych
uszkodzeń mechanicznych takich jak: złamania, rozdarcia, wygięcia, przecięcia, przedziurawienia; przetarcia
skrzypienia mechanizmu fotela wynikającego z braku lub nieodpowiedniej konserwacji.

Konserwacja:

fotele i krzesła tapicerowane eko skórą nie powinny stać blisko grzejnika oraz innych źródeł ciepła.
zaleca się regularne stosowanie uniwersalnych smarów w sprayu do konserwacji mechanizmu fotela.
tapicerka z eko skóry wymaga ochrony przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak: pot, tłuszcz, kosmetyki, kurz, chemia lub przesuszenie, dlatego konserwacji eko skóry należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi do tego przeznaczonymi, które tworzą powłokę ochronną i zapobiegają wysuszaniu.