• Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na odległość.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Sprzedawca - firma POLTRADE EXPERT z siedzibą przy ulicy Wilczej 6 w Sobolewie 15-509. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 9661530679, REGON 363707043
b) Strona - zarówno Sprzedawca jak i Klient,
c) Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,
d) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.novahurt.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy,
e) Klient - osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
g) Produkt/Produkty - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu.
h) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep prowadzi Sprzedawca.

4. Sklep jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru ), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

7. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako "puste gify"). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.novahurt.pl oraz sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
a) hurtowi - dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji.

2. Status Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:
a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesyłanego indywidualnie

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.novahurt.pl oraz e-mailowo na adres:
info@novahurt.pl 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 9:00 do godziny 17:00.

4. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

III CENY PRODUKTÓW:

1. Ceny Produktów oferowanych w sklepie internetowym novahurt.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV WADY PRODUKTÓW PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych produktu klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub produkt jest wykonany na zamówienie.

7. O stwierdzonej wadzie należy zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania Produktu. Zaleca się w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Konsumenta zgodnie z pkt 4 oraz 5 powyżej Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zalecamy zgłoszenie wady przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii)potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym lub jego kopii. Zawiadomienie można wysłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@novahurt.pl

8. W celu usprawnienia procedury związanej z reklamacją Produktu z tytułu wad, zaleca się skorzystanie przez Klienta z możliwości opatrzenia przesyłki zawierającej reklamowany Produkt numerem RMA (w widocznym miejscu). Numer ten można uzyskać drogą mailową pod adresem reklamacji : info@novahurt.pl

9. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres: HURTOWNIA NOVAHURT ul. Sarnia 1, 15-509 Sobolewo.

10. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji konsumenta . Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

11. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

RODO:
 
1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu novahurt.pl zakładce "Regulamin".

4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie novahurt.pl